Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

SERWIS 18-400.PL 

platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie 18-400.pl prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie.

TOWAR 

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem 

OGŁOSZENIE 

informacja umieszczana w 18-400.PL dotycząca Usługi lub Zlecenia, Transakcji zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę, 
Zleceniodawcę lub Sprzedającego, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia
umowy pomiędzy Użytkownikami.

UŻYTKOWNIK 

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym 
uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

LICYTANT

Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej.

OGŁOSZENIOBIORCA

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usługi lub towaru w ramach 18-400.PL niezależnie od rodzaju Transakcji

OGŁOSZENIODAWCA

Użytkownik prezentujący za pośrednictwem 18-400.PL możliwość wykonania określonej Usługi, umieszczający w Serwisie zlecenie lub 
składający zamówienia na usługi w ramach Serwisu lub oferujący do sprzedaży towary w ramach 18-400.PL niezależnie od rodzaju Transakcji.

TRANSAKCJE 

procedury zawierania umów sprzedaży Towarów, zlecenia Usługi lub składania zamówienia na usługi.

KONTO 

prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login), w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje
o jego działaniach w ramach 18-400.PL

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta.


LICYTACJA
rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar.


DYSKUSJA
toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez 18-400.PL narzędzi wsparcia pozakupowego.

REGULAMIN

niniejszy Regulamin. 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W 18-400.PL

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a 18-400.PL, której przedmiotem są usługi świadczone przez 18-400.PL w ramach 18-400.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w 18-400.pl po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do 18-400.pl za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z 18-400.PL, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej 18-400.pl.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w 18-400.pl po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec 18-400.PL, z tytułu usług świadczonych w ramach 18-400.pl.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą 18-400.PL:

a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,
b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach 18-400.PL wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w Regulaminie, lub w przypadku powzięcia przez 18-400.PL uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, 18-400.PL może:

a. uzależnić korzystanie z 18-400.pl od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach 18-400.pl,
c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, 18-400.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w Regulaminie, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu w Regulaminie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec 18-400.pl, z tytułu usług świadczonych w ramach 18-400.PL.

II. TRANSAKCJE
Artykuł 3. OFERTY

W ramach 18-400.PL, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,
b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w Regulaminie, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.

W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

Celem Ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także prezentowanych w kategorii "Usługi", „Wakacje”, „Motoryzacja” (w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady”, „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki Towaru.

Oferty 18-400.pl lub podmiotu, z którym 18-400.pl współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać Oferty specjalnej, przy czym Oferta specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży Towarów prowadzonej przez 18-400.pl.

W Ofercie specjalnej, o której mowa powyżej, Sprzedający może ograniczyć dostęp do Oferty poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez Sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. Z uwagi na szczególny charakter tej Oferty, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w Regulaminie.

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

Przedmioty, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach 18-400.PL formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, 18-400.pl nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach 18-400.PL oraz przez 18-400.pl – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w 18-400.PL) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala 18-400.pl na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;
b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;
c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez 18-400.pl i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym 18-400.pl jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej 18-400.pl zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez 18-400.pl oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do 18-400.pl oraz podmiotów, którym 18-400.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez 18-400.pl zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni 18-400.pl oraz podmioty, którym 18-400.pl udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w 18-400.pl określa Regulamin.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w 18-400.PL. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

Poza umożliwieniem Kupującym dokonywania zapłaty za Towar za pomocą usług, o których mowa Regulaminie. Sprzedający mogą umożliwić Kupującym dokonanie zapłaty za Towar także "za pobraniem", bądź w drodze bezpośredniej zapłaty w miejscu odbioru Towaru.

Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Licytanta są przekazywane Sprzedającemu.

Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem 18-400.PL zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

a. na prośbę Licytanta albo
b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta,
c. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,
d. w związku z zakończeniem Licytacji.

Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego,
b. na podstawie decyzji 18-400.PL.

Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

a. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące,
b. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Regulamin.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

18-400.PL nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego i o ile numer ten został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

Sprzedający może w ramach potwierdzenia, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy („Wiadomość dla Kupującego”). W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące treści Wiadomości dla Kupującego określa Regulamin.

Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Artykuł 8. ROLA 18-400.PL

18-400.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach 18-400.PL ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 18-400.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, 18-400.pl może:

a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię 18-400.PL, w której publikowana jest Oferta,
b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w 18-400.PL, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku.

18-400.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, 18-400.pl, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach 18-400.PL, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
d. uzależnić korzystanie z 18-400.PL od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Regulaminie.

Niezależnie od zastosowania przez 18-400.pl postanowień w Regulaminie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z 18-400.PL, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem 18-400.pl lub innych Użytkowników.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec 18-400.pl i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez 18-400.pl w ramach Allegro. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody 18-400.pl.

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

Usługi świadczone przez 18-400.pl w ramach 18-400.PL są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez 18-400.pl w ramach 18-400.PL uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez 18-400.pl opłatami lub prowizjami.

Za usługi świadczone w ramach 18-400.PL, 18-400.pl wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym Użytkownikowi Konta Zwykłego - na jego żądanie.

Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez 18-400.pl usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Regulamin.


Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w 18-400.PL powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania 18-400.PL lub szkodzą Użytkownikom.

Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach 18-400.PL umowach.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych 18-400.PL stanowią przedmiot praw 18-400.pl lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody Allegro.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Allegro.pl oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest 18-400.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,
b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w 18-400.PL w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

Artykuł 11. SYSTEM OCEN

W ramach 18-400.PL Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, Kupujący, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy tj. od dnia i godziny jej zawarcia, może wystawić ocenę Sprzedającemu, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością co do godziny. Sprzedający, który otrzymał ocenę o charakterze "nie polecam" może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w Regulaminie, a także gdy nie dokonał pełnej aktywacji Konta lub jego Konto jest zawieszone.

Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów:

zgodność z opisem
czas wysyłki
koszt wysyłki
obsługa kupującego

Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.

Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających 18-400.PL.

Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:

a.wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
b.danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,
c.adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego).

18-400.pl nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a.naruszają postanowienia Regulaminu,
b.zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
c.treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,
d.treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

Strony zawartej umowy mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen o charakterze "nie polecam" oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w 18-400.PL. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a. wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Sprzedającego w ciągu 21 dni od otrzymania oceny,
b. Kupujący odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Po usunięciu oceny w trybie opisanym w Regulaminie Kupujący może ponownie ocenić przebieg Transakcji, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 dni od daty zawarcia umowy w ramach danej Oferty.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w 18-400.pl opinii odnoszących się do Towaru, w tym jego wad i zalet. Są one prezentowane w ramach Ofert, w zakładce „Opinia o produkcie”.

Publikowane opinie w zakładce „Opinie o produkcie” są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych opinii.

Opinia Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 

18-400.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii w uzasadnionych przypadkach, gdy opinia:

a. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tego samego Towaru,
b. odnosi się do innego Towaru niż opiniowany,
c. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
e. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych,
f. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,
g. jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru lub z innych dostępnych źródeł,
h. jej treść zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez 18-400.pl lub inne podmioty współpracujące z 18-400.pl na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 12. INNE USŁUGI

18-400.pl może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność 18-400.pl lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług 18-400.pl, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu 18-400.pl w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

18-400.pl może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych (np. oferujących usługi finansowe, w tym ubezpieczeniowe), ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług 18-400.pl, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.

Artykuł 13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, 18-400.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Regulaminie.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od 18-400.pl w związku z korzystaniem z 18-400.PL, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza 18-400.PL.

18-400.pl zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w 18-400.pl, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU

18-400.pl jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 18-400.pl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w 18-400.PL zmienionego Regulaminu.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w 18-400.PL, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w 18-400.PL. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym 18-400.pl, korzystając z formularza.

Artykuł 15. ROZWIĄZANIE UMOWY Z 18-400.PL

Świadczenie usług w ramach 18-400.pl ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z 18-400.pl, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji oraz dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji.

Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z 18-400.pl, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w 18-400.PL w ramach Konta, nie będzie możliwe.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez 18-400.pl za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji 18-400.pl, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach 18-400.PL, bez uprzedniej zgody 18-400.pl.

Artykuł 16. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownik może kontaktować się z 18-400.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej (np. za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt" po uprzednim kliknięciu odnośnika.

18-400.PL może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez 18-400.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez 18-400.pl.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w 18-400.pl (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

18-400.pl rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, 18-400.pl zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 18-400.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez 18-400.pl w ramach Reklamacji (Odwołanie).

Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a 18-400.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez 18-400.pl w ramach 18-400.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez 18-400.pl w ramach 18-400.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

Artykuł 18. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.